Privacyverklaring Dendermonde Solidair!

 

Dendermonde Solidair! hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dendermonde Solidair! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

§  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

§  verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

§  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

§  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

§  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

§  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Dendermonde Solidair! Zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Dendermonde Solidair!

p/a Serbosstraat 8
9200 Dendermonde

contact@dendermondesolidair.be

 

Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@dendermondesolidair.be

 

 

Wanneer u vindt dat Dendermonde Solidair! uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u ook steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@blinq.be die Dendermonde Solidair! zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 

Uw persoonsgegevens worden door Dendermonde Solidair! verwerkt tijdens Covid19 hulpactiviteiten ten behoeve van de volgende doeleinden:

   het plannen van initiatieven en het contacteren van en communiceren met (kandidaat)vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)

   om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dendermonde Solidair! (uitvoering overeenkomst)

   om hulp te kunnen bieden aan mensen met een hulpvraag (toestemming)

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens van u raadplegen, verwerken en bewaren:

   Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

   Persoonlijke kenmerken: leeftijd, spreektaal

We gebruiken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

 

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

      het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER.

 

 

Bewaartermijn


Dendermonde Solidair! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk ikv Covid19-hulpacties, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.

 

 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

      Alle personen die namens Dendermonde Solidair! van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      We pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

      Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Uw rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

 

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.